Föreningsdokument

Som i andra föreningar regleras Nockens verksamhet av föreningens stadgar. Det är viktigt att alla medlemmar är insatta i dessa.

Till årsstämman som vi håller varje år under andra halvan av mars upprättar den avgående styrelsen en s.k. förvaltningsberättelse.

I förvaltningsberättelsen redovisas det gångna verksamhetsårets verksamhet i föreningen. Det kan vara sådant som hur städdagarna genomförts, om vi har lagt ned arbete på upprustning eller förändring i området och liknande.

Till förvaltningsberättelsen bifogas också den ekonomiska årsredovisningen. Av den framgår bl.a. vilka inkomster och utgifter föreningen har haft under året, och hur ekonomin i stort ser ut.

Stämman måste godkänna både förvaltningsberättelsen och årsredovisningen och när det är gjort läggs de in här.


Anmälningsblanketter

Anmälningsblankett för nyinflyttad – medlemsmatrikel

Anmälningsblankett för nyinflyttad – GDPR

E-postadress och GDPR


Medlemsinformation – Röda pärmen

Information om samfälligheten

Kartor över Nockens område

Stadgar

Informations- och integritetspolicy

Styrelse och funktionärer

Blocken – grannhus

Ekonomi, avgifter och försäkringar

Underhålls- och förnyelseplan

Gemensam utrustning, förråd

Garage och parkeringsplatser

Sop- och avfallshantering

Webbsida, TV, radio, telefoni, bredband

Grannsamverkan mot brott

Ordningsregler

Medlemsinformation

Fastighets- och miljöinformation

Om- och tillbyggnader av fastigheter

Trädfällning, röjning av buskar och användning av redskap

Information om det digitala ritningsarkivet


Trädgårdstips

Beskärning av buskar


Årsstämma 2024

Stämmoprotokoll

Bilaga 2 Proposition om ökning av den kvartalsvisa månadsavgiften

Kallelse (inkluderar information om debiteringslängden, ekonomiska uppgifter samt propositionen för att höja kvartalsavgiften)


Årsstämma 2023

Stämmoprotokoll

Bilaga 1 Förvaltningsberättelse

Bilaga 2 Revisionsberättelse

Bilaga 3 Balansrapport

Bilaga 4 Resultatrapport

Bilaga 5 Proposition om ökning av den kvartalsvisa månadsavgiften

Bilaga 6 Utfall och budget

Bilaga 7 Förnyelseplan

Bilaga 8 Valberedningsförslag


Årsstämma 2022

Stämmoprotokoll

Bilaga 1 Förvaltningsberättelse

Bilaga 2 Revisionsberättelse

Bilaga 3 Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar

Bilaga 4 Debiteringslängd

Bilaga 5 Utfall och budget

Bilaga 6 Förnyelseplan

Bilaga 7 Valberedningsförslag


Årsstämma 2021

Stämmoprotokoll

Bilaga 1 Utfall och budget

Bilaga 2 Förvaltningsberättelse

Bilaga 3 Balansrapport

Bilaga 4 Sammanställning av röstresultat

Bilaga 5 Proposition om ändring av stadgarna

Bilaga 6 Proposition om höjning av den kvartalsvisa medlemsavgift

Bilaga 7 Förnyelseplan


Årsstämma 2020

Stämmoprotokoll

Bilaga 1 Utfall och budget

Bilaga 2 Förvaltningsberättelse

Bilaga 3 Balansrapport

Bilaga 4 Sammanställning av röstresultat


Årsstämma 2019

Stämmoprotokoll

Bilaga 1 Utfall och budget

Bilaga 2 Förvaltningsberättelse

Bilaga 3 Revisionsberättelse

Bilaga 4 Proposition om gräsklippning

Bilaga 5 Motion om Nockens framtid


Årsstämma 2018

Stämmoprotokoll

Bilaga 2 Förvaltningsberättelse

Bilaga 3 Revisionsberättelse

Bilaga 5 Utfall och budget


Årsstämma 2017

Stämmoprotokoll

Bilaga 1 Röstlängd

Bilaga 2 Förvaltningsberättelse

Bilaga 4 Balansrapport

Bilaga 5 Resultatrapport

Bilaga 6 Proposition om revidering av Nockens stadgar i sin helhet

Bilaga 7 stadgarna för Samfällighetsförening Nocken

Bilaga 8 Proposition om städdagsersättning

Bilaga 9 Proposition om buller

Bilaga 10 Proposition kring elbilsladdning och motorvärmare

Bilaga 11 Utfall av budget

Bilaga 12 Förnyelsesplan

Bilaga 13 Valberedningsförslag


Årsstämma 2016

Stämmoprotokoll

Bilaga 1 Röstlängd

Bilaga 2 Förvaltningsberättelse

Bilaga 3 Revisionsberättelse

Bilaga 4 Balans- och resultatrapport

Bilaga 5 Motioner och propositioner

Bilaga 6 Valberedningsforslag


Årsstämma 2015

Förvaltningsberättelse

Stämmoprotokoll