Att vara medlem i Nocken

Vårt trevliga bostadsområde stod klart år 1968 och består av 118 hushåll med två hustyper om antingen 5 eller 6 rum och kök. Alla husen är egna fastigheter med egen tomt, medan övriga delar av området ingår i en så kallad samfällighetsförening. När man köper en fastighet här blir man alltså inte bara husägare, utan samtidigt också medlem i Samfällighetsföreningen Nocken. Här följer lite information om vad en samfällighetsförening är och vad det innebär att vara medlem i just vår förening.

Samfällighetsföreningen

Varje samfällighetsförening är en sammanslutning av fastighetsägare som äger t.ex. gemensam mark eller gemensamma byggnader. En samfällighetsförenings ändamål är att förvalta det gemensamma på ett sätt som är så fördelaktigt som möjligt för medlemmarna sedda som ett kollektiv. Exempel på sådant som sköts gemensamt av oss som bor i Samfällighetsföreningen Nocken är gränderna och gatubelysningen i området, gräsklippning av allmänna ytor, områdets tre lekplatser, tennisbanan, garage och garageplaner, sophämtning, vinterväghållning inne i området och vid garagen och vattenförsörjningen till hushållen.

Årsstämma och styrelse

De grundläggande besluten för hur vår samfällighet ska skötas tas genom majoritetsbeslut vid den årliga föreningsstämman. För att verkställa besluten och för att sköta den löpande förvaltningen finns en styrelse. Den väljs varje år av föreningsstämman och består av medlemmar i samfälligheten.

Medlemsavgift

Varje medlem betalar en medlemsavgift uppdelad i fyra kvartalsinbetalningar. I den ingår bl.a. avgift för sophämtning, snöröjning och kallvatten.

Skötseln av området

Det är vi själva som arbetar med löpande skötsel och underhåll av området (om arbetet inte kräver professionell insats). En dag varje vår och höst samlas vi därför till ”städdag” då vi arbetar med sådant som för tillfället är angeläget. Av flera skäl är det förstås viktigt att alla hushåll är med vid städdagen. Det skulle bli alldeles för dyrt att betala för att enklare arbeten ska skötas och samtidigt är det värdefullt att alla känner ett gemensamt ansvar för vårt bostadsområde. Dessutom har vi det trevligt och får tillfälle att lära känna varandra!

Anmälningsblankett för nyinflyttad

E-postadress och GDPR

Övriga föreningsdokument